سامانه الکترونیکی پرداخت عوارض خودرو
 

دراین قسمت شما می توانید برای خودرو خود در صورتیکه تا کنون پرونده ثبت شده ای در جایی ندارد نسبت به تشکیل پرونده بصورت خوداظهاری اقدام کنید.بعد از تشکیل پرونده ، اطلاعات شما توسط همکاران ما بررسی شد و بعد از ثبت نهایی به شما اطلاع رسانی می شود تا نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام کنید.با انجام این کار خودرو شما در قسمت جستجوی صفحه اصلی قابل دستیابی می شود.

(( مشخصات شناسنامه ای خودرو ))
شماره موتور :    شماره شاسی:  
نوع خودرو :  سیستم خودرو :
تیپ خودرو :  مدل خودرو :     مثال 1393 یا 2014
VIN:   نوع سوخت :
سال تولید خودرو :    ماه تولید خودرو :   بصورت عددی
(( مشخصات پلاک خودرو ))
نوع پلاک :  
شماره پلاک :       ایران  
(( مشخصات مالک خودرو ))
نام مالک :   نام خانوادگی مالک :  
کد ملی مالک :   نوع مالکیت :
(( اطلاعات محل سکونت مالک خودرو ))
نام استان : نام شهرستان :
کد پستی :   تلفن منزل :  
تلفن همراه :   پست الکترونیک :
   
آدرس :  
(( تایید و ثبت اطلاعات خوداظهاری ))
مسئولیت صحت اطلاعات فوق به عهده مالک محترم خودرو می باشد.
=